Wie zijn wij?

Het UCBA-CEUPA is de overkoepelende organisatie die de 6 beroepsverenigingen van audiciens en audiologen vertegenwoordigt, opgericht op 18 oktober 1989.

De audicien is een specialist in de hoorzorg. Hij doet aan aanpassing van hoortoestellen op voorschrift van de NKO-arts en in de fitting van hoorimplanten (zoals cochleaire implant binnen een CI-team). Hij past oor- en gehoorbeschermingssystemen aan zoals op maat gemaakte doppen voor het zwemmen of ter bescherming tegen lawaai. Hij zorgt voor hoorhulpmiddelen zoals Bluetooth® geluidstreamers en signaleringsystemen voor personen met gehoorverlies. Audiciens zijn onder meer werkzaam in hoorcentra, medische centra en in de industrie.

De audioloog is gespecialiseerd in algemene zorg voor het gehoor en het evenwicht. Hij doet aan diagnostisch onderzoek van de gehoor- en evenwichtsfunctie in samenwerking met de Neus-Keel-Oorarts, de neuroloog of neurochirurg. Hij geeft hoortraining en revalidatie aan slechthorenden of doven en begeleidt personen met oorsuizingen. Revalidatie van evenwichtstoornissen, screening van gehoorverlies. Audiologen zijn onder meer werkzaam in neus-keel-oordiensten in ziekenhuizen, poliklinieken en privépraktijken en ook in revalidatiecentra, multifunctionele centra, buitengewoon onderwijs, thuisbegeleidingsdiensten, arbeidsgeneeskundige diensten en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Ze kunnen ook actief zijn in de ouderenzorg en de industrie. Zij kunnen eveneens een raadgevende functie uitoefenen als expert bij overheidsdiensten.

Audiologen zijn werkzaam in neus-keel-oordiensten in ziekenhuizen, poliklinieken en privépraktijken, in revalidatiecentra, multifunctionele centra, buitengewoon onderwijs Type 7, arbeidsgeneeskundige diensten en bedrijven, al dan niet in een multidisciplinair team. Zij kunnen ook werken als raadgevende expert bij overheidsdiensten. Bedrijven die hoortoestellen, hoorimplantaten, audiometrische toestellen en andere audiologische apparatuur verkopen en/of vervaardigen kunnen ook audiologen en audiciens tewerkstellen. Preventie en geluidsbeheer (in de industrie, in de klas,…) en tinnitustherapie behoren ook tot hun domein. De opleiding tot audioloog en audicien bestaat op bachelor- en masterniveau.

Deontologische code FOD Volksgezondheid Naar RIZIV

Wat is Audiologie?

Het paramedisch beroep ‘Audiologie’ wordt uitgeoefend door de audiciens en de audiologen.

Zij bieden kwaliteitsvolle zorg aan personen met een gehoorprobleem zoals slechthorendheid, doofheid, oorsuizingen, overgevoeligheid voor geluid, evenwichtsproblemen en aanverwante stoornissen.

Audiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van de fysiologie en pathologie van het menselijk gehoor en evenwicht en in het bijzonder de evaluatie, preventie en revalidatie van gehoor- en evenwichtsstoornissen.

Het beroep Audiologie is een gezondheidszorgberoep dat wordt uitgeoefend onder de beroepstitels van audioloog en audicien. Bekijk het koninklijk besluit of onze statuten UCBA-CEUPA_gecoördineerde statuten 4dec.2023.

 • VBA
 • BVA-UPA
 • UNAS-NUAS
 • UBDA
 • BVG-ABA
 • VOAA
 • VBA

  Vlaamse beroepsvereniging audiologen www.vbaudiologen.be

 • BVA-UPA

  Beroepsvereniging van audiciens

 • UNAS-NUAS

  Union nationale des audiciens - Nationale unie der audiciens www.unas-nuas.be

 • UBDA

  Union Belge des Diplômés en Audiologie

 • BVG-ABA

  Associatie van Belgische Audiologen - Audiciens

 • VOAA-UAAI

  Vereniging van onafhankelijke audiologen en audiciens www.audiologen.be

Historiek

1872

Alexander Graham Bell, zou een eenvoudig elektrisch hoortoestel voor zijn moeder gemaakt hebben.

1880

De Amerikanen Clarke and Foster verwerven het eerste patent voor een elektrisch hoortoestel, maar dit wordt nooit gecommercialiseerd.

1899

Hutchison en Wilson richten de firma Akouphone in de VS op en lanceren de eerste “Akoulion”, een elektrisch hoortoestel.

1929

Hugo Lieber richt de firma Sonotone op en in 1932 patenteert Lieber het beengeleidingshoortoestel.

1933

Ets. Brasseurs start in de Zuidstraat in Brussel met de verkoop van Sonotone Hoortoestellen in België, deze afdeling zal uitgroeien tot “De Medische Akoestiek” en later “Amplifon België”.

1948

De Nederlandse onderwijzer Adriaan Lapperre startte in België met de verkoop van hoorapparaten in cafés waar hij op zoek ging naar slechthorenden en dit is de start van de firma “Lapperre”.

1951

De heer Gaston Veranneman start met een hoorcentrum.

1957

De BVBA Veranneman Auxiliaire Acoustique wordt opgericht.

1963

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) wordt opgericht en start met een terugbetaling van hoortoestellen (enkel mono).

1964

De erkenningsraad voor gehoorprothesisten wordt opgericht. Enkel kandidaten die slagen voor een theoretisch en praktisch examen en die aantonen voldoende praktijkervaring te hebben, krijgen een RIZIV erkenningsnummer als gehoorprothesist.

1968

In november geeft de raad van state de goedkeuring voor de oprichting van de eerste erkende beroepsvereniging voor gehoorprothesisten ABA/BVG (Association Belge des Audioprothésistes / Belgische Vereniging voor gehoorprothesisten).

1969

De eerste opleiding “audio-akoestiek” start in Brussel – later “Graduat en Audiologie” Marie Haps en nu “Bachelier en Audiologie”.

1969

1e opleiding audiologie (Franstalig) in 1969 aan de "Ecole d Audio-acoustique" in St.L.Woluwe door Prof. Dr. Paul Guns, NKO-arts.

1970

De AEA (Association Européenne des Audioprothésistes - European Association of Hearing Aid Professionals) wordt opgericht. Het hoofddoel van deze vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van de professionele hoorzorg, het ondersteunen van de erkenning van het beroep en het oprichten van opleidingen in Europa.

1988

Minister Busquin legt de lijst van paramedische beroepen vast en wordt audiologie als paramedisch beroep gedefinieerd.

1989

Op 18 oktober 1989 wordt de UCBA (Uitvoerend Comité van de Beroepsvereniging van Audiciens) opgericht door de beroepsverenigingen UGA, UNAS/NUAS, UPAP/BVAP en ABA/BVG.

1991

Het RIZIV start met de terugbetaling voor stereo hoortoestellen.

1991

De KU Leuven en RU Gent starten met de opleiding “Master Logopedische en Audiologische Wetenschappen”. De hogescholen in Antwerpen (KVH), Brugge (KHBO) en Gent (HIPB en Vesalius) veranderen de naam van de opleiding “gegradueerde in de logopedie” naar “gegradueerde in de logopedie en audiologie” maar de afgestudeerden dienen nog steeds het RIZIV examen af te leggen en minstens 300 uur stage te doen in de hoortoestel-aanpassing bij een door het RIZIV erkend audicien voor ze een RIZIV erkenningsnummer als “audicien – gehoorprothesist” krijgen.

1993

In Hannover wordt de “European Federation of Audiology Societies – EFAS” opgericht. Dit is een wetenschappelijke vereniging die, onder meer, elke twee jaar een Europees Audiologie Congres organiseert.

1994

In september start het “Postgraduaat Audiologie” in Gent (HIPB – Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen) – later Artevelde Hogeschool “Gegradueerde in de Audiologie”.

1993

De VGA (Vereniging Gegradueerden Audiologie) wordt opgericht in 1993 en erkend in maart 1994, later VBA (Vlaamse Beroepsvereniging Audiologen).

1997

In september starten de Katholiek Vlaamse Hogeschool (nu Thomas More) en KHBO (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende - nu Vives) met een afstudeerrichting “Gegradueerde in de Audiologie”.

1996

De BSA (Belgian Society for Audiology) wordt opgericht, dit is een wetenschappelijke audiologie vereniging die België ook vertegenwoordigt bij EFAS.

1997

In september start de Vesalius Hogeschool (nu HoGent) met ook met een afstudeerrichting “Gegradueerde in de Audiologie”.

2004

In augustus 2004 wordt de erkenning van het beroep Audiologie gepubliceerd in het staatsblad.

2004

Alle afstudeerrichtingen “gegradueerde in de audiologie” worden hervormd naar “bachelor in de audiologie”.

2006

In september wordt het Koninklijk besluit tot wijziging, wat de erkenning van audiciens betreft gepubliceerd, waarbij houders ofwel van een diploma van gegradueerde of bachelor, of van licentiaat of master in de audiologie die een stage van minimum 300 uren in hoortoestelaanpassing bij een door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering erkende audicien gevolgd hebben automatisch door het RIZIV erkend worden. Het RIZIV examen wordt afgeschaft.

2011

In december wordt B-Audio opgericht, dit is een Belgische Wetenschappelijke Audiologie Vereniging die België vanaf dan vertegenwoordigd bij EFAS (European Federation of Audiology Societies), jaarlijks twee congressen organiseert en heel nauw samen werkt met de UCBA/CEUPA via het CEC (Continuing Education Committee) dat samen met de Board van B-Audio instaat voor het aanbrengen van onderwerpen en het organiseren van postacademische vorming voor Audiologen.

2012

In januari treden de bepalingen betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien in werking. Die bepalen dat vanaf 1 januari 2013 alle audiologen/audiciens in het bezit moeten zijn van een erkenning of een afwijking om als audioloog en als audicien te mogen werken afgeleverd door het ministerie van volksgezondheid.